SWOT

SWOT

تحلیل استراتژیک SWOT تحلیل ماتریس swot بسیاری از شاخه‌های دانش، کلیدواژه‌هایی دارند که تصور آن دانش‌ها، بدون آن واژه‌ها امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، اگر عرضه و تقاضا را از اقتصاد بگیریم، با وجود پیکر فربهِ این دانش، چیزِ چندانی از آن باقی نمی‌ماند. به شیوه‌ی مشابه، اگر فرصت، تهدید، قوت و ضعف را از …

SWOT ادامه »