تحلیل استراتژیک

SWOT

تحلیل ماتریس swot

بسیاری از شاخه‌های دانش، کلیدواژه‌هایی دارند که تصور آن دانش‌ها، بدون آن واژه‌ها امکان‌پذیر نیست.

به عنوان مثال، اگر عرضه و تقاضا را از اقتصاد بگیریم، با وجود پیکر فربهِ این دانش، چیزِ چندانی از آن باقی نمی‌ماند. به شیوه‌ی مشابه، اگر فرصت، تهدید، قوت و ضعف را از استراتژی بگیریم، بخش مهمی از استراتژی را کمرنگ کرده‌ایم. چهار واژه‌ای که معمولاً آن‌ها را به واسطه‌ی حرف اول معادل‌های انگلیسی‌شان، به عنوان SWOT یا ماتریس SWOT می‌شناسیم:
فرصت (Opportunity)
تهدید (Threat)
قوت (Strength)
ضعف (Weakness)
ماتریس SWOT را می‌توان از قدیمی‌ترین ابزارهای استراتژی دانست و تحلیل SWOT بر اساس این ماتریس، به بخش استانداردِ بسیاری از کتاب‌ها و مراجع رسمی در زمینه‌ی استراتژی و تفکر استراتژیک تبدیل شده است (گاهی اوقات این ماتریس را ماتریس سوات یا مدل سوات می‌خوانند).

 

با وجودی که اغلب ما، آشنایی کافی با این ابزار داریم، با هدف یکنواخت شدن تصویر ذهنی دوستان متممی از تحلیل SWOT و نیز شکل‌گیری یک زبان مشترک در به‌کارگیری مدل SWOT، درسی را به مرور مختصر این ابزار اختصاص داده‌ایم.

SWOT

ماتریس SWOT

بنابراین موارد زیر می‌توانند نمونه‌هایی از قوت و ضعف در یک کسب و کار (SW) باشند:

۱- نقدینگی بالا / پایین
۲- دسترسی داشتن یا نداشتن به دانش فنی و تخصصی
۳-فرهنگ سازمانی بسیار مولد یا غیر مولد
۴-در اختیار داشتن یک پایگاه قدرتمند در میان مشتریان
۵-سهم بالا یا پایین هزینه‌ی منابع انسانی در ساختار هزینه های کسب و کار

در مقابل، موارد زیر می‌توانند نمونه‌هایی از فرصت و تهدید در محیط یک کسب و کار (OT) باشند:

۱-نوسان نرخ برابری ریال در برابر دلار
۲-ثبات یا بی‌ثباتی قوانین در حوزه‌ی فعالیت یک کسب و کار
۳-وجود داشتن یا نداشتن رقبای بزرگ با حمایت و سوبسید دولتی
۴-رواج داشتن یا رواج نداشتنِ فرهنگ استفاده از محصولات یک کسب و کار
۵-تغییر در هرم جمعیتی و ویژگی‌های دموگرافیک جامعه
۶-تغییراتی که در زیرساخت‌های تکنولوژیک کشور روی می‌دهد

اگر نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را در چارچوبی که کمی بالاتر نمایش دادیم قرار دهیم، به چنین ماتریسی خواهیم رسید