دانلود متن استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱

متن استاندارد
ایزو ۲۹۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۲۹۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۲۹۰۰۱

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ ترجمه شده گروه تخصصی راشن سرآمد 

دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰  سازمان بین المللی استاندارد 

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ ترجمه شده سازمان استاندارد ایران 

از مزایای متن استاندارد های ترجمه شده توسط گروه تخصصی راشن سرآمد :

۱- ویرایش متون ترجمه شده به گونه ای قابل فهم و صریح و روشن

۲- حذف موارد اضافی و غیر ضروری جهت رعایت انسجام کلیت استاندارد

۳- رعایت استانداردهای نگارشی در تمامی متون استاندارد جهت یکپارچه سازی ارتباط بین سیستم های مدیریتی