خدمات ما

iso

خدمات شرکت در زمینه استانداردهای بین المللی شامل مشاوره ایزو آموزش ایزو استقرار و اخذ گواهینامه ایزو می باشد از استاندهای مهم قابل ارائه به شرح زیر است:

– ایزو ۹۰۰۱   ویرایش ۲۰۱۵ (  ISO 9001:2015  )
– ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ( ISO 14001:2015 )
– ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 45001:2018 )
– ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 10002:2018 )
– ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 50001:2018 )
– ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ ( ISO 29001:2020 )
– …

جهت دریافت اطلاعات استانداردهای قابل ارائه از لینک مورد نظر اقدام نمایید. 

ارائه خدمات آموزش و مشاوره کاربردی جهت کسب تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

– مشاوره خودارزیابی تعالی سازمانی
– مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
– ارزیابی مستقل تعالی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
– مشاوره مدل تعالی EFQM

تدوین اظهارنامه برای حضور  یافتن در مراحل ارزیابی جوایز تعالی سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. اظهارنامه گزارشی مکتوب و رسمی است که سازمان متقاضی جایزه تعالی سازمانی، در خصوص وضعیت خود سازمانی تهیه کردن و آن را در اختیار دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی و تیم‌های ارزیابی قرار می ‌دهد. از مهم ترین جوایز تعالی سازمانی در ایران جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی کیفیت ایران است
.
جهت دریافت اطلاعات لازم جهت خدمات EFQM از لینک مورد نظر اقدام نمایید. 

efqm
jmq

سطوح جایزه ملی کیفیت ، سازمان‌ها را در دستیابی به درجات توفیق تولید محصول و ارائه خدمات از یکدیگر متمایز می‌کندخدمات مشاوره شرکت در سطوح این جایزه شامل:  
– تندیس جایزه ملی کیفیت ایران 
– تندیس رزین
– تندیس سیمین
– تندیس برنزین
– تقدیرنامه اشتهار به کیفیت 
– گواهی اهتمام به کیفیت 

جهت دریافت اطلاعات لازم جهت خدمات جایزه ملی کیفیت از لینک مورد نظر اقدام نمایید.