متون استانداردهای ایزو

آخرین ویرایش استانداردهای سیستم های مدیریتی

تقسیم بندی استانداردها

استانداردهای ایزو در دو قسمت استانداردهای عمومی و استانداردهای صنایع مختلف تقسیم بندی میشود

دانلود متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ - سیستم مدیریت کیفیت
دانلود متن استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ - سیستم مدیریت زیست محیطی
دانلود متن استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ - سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
دانلود متن استاندارد hse - سیستم مدیریت زیست محیطی و سلامت شغلی
دانلود متن استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ ویرایش ۲۰۱۸ -سیستم مدیریت نارضایتی مشتری
دانلود متن استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ - سیستم مدیریت رضایت مشتری
دانلود متن استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ - سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
دانلود متن استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ - سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها
دانلود متن استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ ویرایش ۲۰۱۹ - سیستم مدیریت کیفیت در صنایع پزشکی
دانلود متن استاندارد ایزو ۹۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ - سیستم مدیریت موفق و پایدار
دانلود متن استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸ - سیستم مدیریت انرژی