آشنایی با استانداردهای بین المللی ایزو

آخرین ویرایش استانداردها

معرفی استانداردهای مهم سازمان استاندارد جهانی

برای آشنایی بیشتر با هر یک از استانداردها ، دریافت متن استاندارد ، مدارک و مستندات هر استاندارد و نحوه استقرار و پیاده سازی هر ایزو از طریق لینک مربوطه اقدام نمایید

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

سیستم مدیریت زیست محیطی

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه

HSE

سیستم مدیریت محیطی و بهداشت

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲

سیستم مدیریت نارضایتی مشتری

استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱

سیستم مدیریت صنایع نفت گاز

استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵

سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی

استاندارد ایزو ۹۰۰۴

سیستم مدیریت موفقیت پایدار

استاندارد ایزو ۳۱۰۰۱

سیستم مدیریت ریسک

استاندادر ایزو ۱۷۰۲۵

سیستم مدیریت آزمایشگاه

استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

سیستم مدیریت آموزشی

استاندارد ایزو ۱۶۹۴۹

سیستم مدیریت صنایع خودرو

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

سیستم مدیریت صنایع غذایی

استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱

سیستم مدیریت صنایع آی تی

استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱

سیستم مدیریت انرژی