مشاوره ایزو ۳۱۰۰۰ | اخذ گواهینامه ایزو ۳۱۰۰۰

سیستم مدیریت ریسک

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ چیست؟

خطراتی که سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهد، می توانند از نظر عملکرد اقتصادی و میزان اعتبار کسب و کار حرفه ای و همچنین نتایج زیست محیطی ، ایمنی و اجتماعی عواقبی به همراه داشته باشند. بنابراین ، مدیریت ریسک به طور مؤثر به سازمانها کمک می کند تا در محیطی پر از عدم اطمینان ، به خوبی عمل کنند. ISO31000 یا ایزو مدیریت ریسک، اصول ، چارچوب و فرآیندی را برای مدیریت ریسک فراهم می کند. این چارچوب می تواند توسط هر سازمانی صرف نظر از اندازه ، فعالیت یا بخش آن مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از ISO 31000 می تواند به سازمانها کمک کند تا به اهداف خود به راحتی دست یابند ، فرصتها و تهدیدها را شناسایی کنند و به طور مؤثر منابع را برای ریسک اختصاص دهد. این ایزو توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی کد بندی شده است. 
ایزو ۳۱۰۰۰ بیان می کند که دستورالعمل ها باید توسط افرادی مورد استفاده قرار گیرد که بوسیله ایجاد ریسک ، تصمیم گیری ، تعیین و دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد آنها، ارزش و ارزش سازمان را بالا ببرند. دستورالعملهای به کار برده در این ایزو برای کلیه سازمان ها مناسب بوده و کلیه فاکتورهای موجود در سیستم های سازمانی را مد نظر قرار می دهد. این ایزو هم چنین به تعیین استراتژی ، دستیابی به اهداف و تصمیم گیری های آگاهانه کمک می کند. مدیریت ریسک بخشی از مدیریت و رهبری است و یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان در کلیه سطوح است.

ISO 31000

چرا ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ مهم است؟

هنگامیکه این ایزو به درستی در سازمان ها پیاده سازی شوند، به سازمان کمک می کند تا:

 • توانایی سازمان را برای شناسایی تهدیدات و فرصت ها افزایش دهد.
 • میزان انعطاف پذیری کلی سازمان شما بالا رود.
 • میزان کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمان را بالا رود. 
 • ریسک را شناسایی کند و با آن مقابله کند. 
 • با قوانین و مقررات استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد.
 • یک پایه و اساس یکسان برای برنامه ریزی و تصمیم گیری ایجاد کند.
 • از خسارات  احتمالی به سازمان در صورت برزو ریسک جلوگیری می کند.
 • یادگیری سازمانی مستمر را افزایش دهد.
 • اعتماد مشتری به مشتری را جلب کند و میزان اعتبار خود را افزایش دهد.
 • مدیریت کسب و کار خود را بهبود بخشند.
 • از منابع به طور مؤثر برای مدیریت ریسک استفاده کنند.

چگونه ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.

ISO 31000