مشاوره ایزو ۲۹۰۰۱| اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی

آشنایی با استاندارد
ایزو ۲۹۰۰۱

تغییرات جدید استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱

مدارک و مستندات
ایزو ۲۹۰۰۱

استقرار و پیاده سازی
ایزو ۲۹۰۰۱

ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ چیست؟

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.

 

این استاندارد مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ بوده و مقتضایت مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهینامه ایزو TS29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

ISO29001
ISO 29001

چرا ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ مهم است و چه مزایایی را فراهم می نماید؟

استفاده نادرست از مایعات و گازهای خطرناک در صنایع پتروشیمی، می تواند نتایج فاجعه باری را برای محیط زیست به همراه بیاورد و آسیب جدی به طبیعت و مردم وارد کند. برای برخورد و مقابله با این خطرات، یک سطح بالایی از یکپارچگی عملیات خاص در این صنعت باید مد نظر قرار گیرد، که تمامی خطرات و ریسک های ایمنی و بهداشت را در سطح سازمان شناسایی و با آن برخورد شود. این کار از طریق دریافت گواهینامه ایزو TS 29001 انجام می پذیرد. که یک رویکرد هماهنگ را برای کلیه سازمان ها در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در نظر می گیرد.

– دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت ها
– نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
– بهبود مدیریت ریسک و عملکرد
– همراستا نمودن عملیات به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
– ارتباط بهتر، ارزیابی منظم

چگونه ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی ، ایزو ۲۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۲۰ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را فراهم میکند.این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فرایندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزو می باشد.

ISO 29001