مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴ | اخذ گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان

آشنایی با استاندارد
ایزو ...

تغییرات جدید استاندارد ایزو ......

متن استاندارد
ایزو .....

مدارک و مستندات
ایزو ....

استقرار و پیاده سازی
ایزو ....

ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ چیست؟

ایزو ۱۰۰۰۴ بعنوان یک استاندارد بین المللی می‌تواند به رونق کسب وکار شما و ارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتریان به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید . این ایزو در کنار ایزو ۱۰۰۰۲ به مشتریان شما اثبات یکند که در درجه اهمیت بالایی برای کارفرما قرار دارید .
ایزو ۱۰۰۰۴ و ایزو ۱۰۰۰۲ با تمرکز بر مشتری به عنوان کلیدی ترین عضو یک صنعت در جهت همراستا سازس فرایند های یک سازمان در جهت مشتری مداری گام بر میدارد  لذا با درک نیازمندی های مشتریان به عنوان الزامات مشتری و استفاده آن در فرایند های سازمان در جهت رضایت مشتریان گامی بلند بر میدارند . 
شرکت های دارای گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ عموما شرکت هایی هستند که مردم را به عنوان مشتریان عمده خود دارند از جمله مراکز خدماتی مراکز بیمه مراکز درمانی مراکز آموزشی و …

ISO10004

چرا ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ مهم است؟

با بکارگیری این راهنما که از مدرنترین سیستم‌های بازاریابی و بازار شناسی بین الملل بهره گرفته است در نظر داریم سازمان:

۱-دائماَ انتظارات مشتریان (فعلی و بالقوه) را شناسائی کند.
۲- سیستم مناسبی برای جمع آوری واقعی و صحیح داده‌ها را (بدون اثرگذاری) ایجاد نماید.
۳- سیستم علمی را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ایجاد نماید.
۴-بازخورهای مناسبی برای بهبود (اعم از بهبود سازمانی، بهبود محصولات و بهبود خدمات) ایجاد نماید.
۵-کمک به افزایش اثربخشی ایزو مدیریت کیفیت
۶- تسریع شناسایی و پاسخگویی به نظرات مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع سازمان
۷- افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع سازمان
۸- استفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولا
۹- افزایش اعتبار سازمان
۱۰- تشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریان

چگونه ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش ۲۰۱۸ نیازمند شناخت ماهیت و هویت سازمان خود می‌باشید. شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان برای مدیریت ارشد دید استراتژیک برای تعیین اهداف کلان و بلندمدت را می‌دهد. این یک مرحله مهم در استقرار سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان می‌باشد چرا که زیربنای مراحل بعدی است. هر سازمان باید اهداف خود را تعیین نموده و برنامه دست یابی به آنها را مشخص کند. این اهداف می‌بایست به شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیر‌ی ترجمه شود تا دید روشنی از تحقق اهداف و اثربخشی فراسثندهایش به سازمان بدهد. سپس می‌بایست فرآیندههایی در قالب برنامه‌های کلان تعریف شده طراحی شده و این فرآینها به صورت مداوم پایش شده و اقدامات لازم برای بهبود آنها انجام شود. در صورت موفقیت سازمان آماده ممیزی سوم شخص برای صدور گواهینامه ایزوی می باشد.

لازم به توضیح است هدف از استقرار سیستم‌های مدیریت ایجاد ارزش افزوده در سازمان است و نه فقط صدور گواهینامه.